UPRAVNO VIJEĆE

Centrom za socijalnu skrb Crikvenica upravlja Upravno vijeće u sastavu:

  1. Jasminka Citković, dipl. iur., predsjednica Upravnog vijeća
  2. Ljubica Miletić-Domijan, prof. hrvat. jezika i književnosti,
    zamjenica predsjednika Upravnog vijeća
  3. Sara Kolak Štula, dipl. iur., članica Upravnog vijeća,
  4. Anita Jovanović, dipl. oecc., članica Upravnog vijeća
  5. Sanja Žeravica, mag. soc. rada., članica Upravnog vijeća
    – predstavnica radnika ustanove

Prema Odluci Ministarstva socijalne politike i mladih KLASA: 550-06/20-07/57, URBROJ: 519-02-3/1-20-2 od 09. srpnja 2020. godine i odluci Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike KLASA: 550-06/20-07/25, URBROJ: 524-02-1-3/1-20-3 od 06. studenog 2020. godine i odluci Izbornog odbora radnika Centra za socijalnu skrb Crikvenica KLASA: 023-01/20-01/2, URBROJ: 2107-22-01-02-20-10 od 09. srpnja 2020. godine.

STRUČNO VIJEĆE USTANOVE

Centar za socijalnu skrb Crikvenica ima Stručno vijeće koje raspravlja i ravnatelju daje prijedloge i mišljenja o stručnim pitanjima koja se odnose na djelatnost ustanove utvrđenu zakonom i Statutom, a čine ga svi stručni radnici ustanove.

RADNICI USTANOVE

U ustanovi je zaposleno ukupno 15 radnika. Od navedenog broja, 10,5 je stručnih radnika i 3 radnika koji obavljaju administrativne, financijske i računovodstvene poslove, te ravnatelj ustanove.
Stručne poslove u ustanovi obavljaju socijalni radnik, psiholog i pravnik.
Poslovi se u pravilu obavljaju timski.
Stručni i drugi djelatnici ustanove dužni su čuvati kao profesionalnu tajnu sve što saznaju o osobnom i obiteljskom životu korisnika.

FINANCIRANJE USTANOVE

Centar za socijalnu skrb Crikvenica financira se sredstvima Državnog proračuna i sredstvima iz proračuna Primorsko-goranske županije.

ORAGANIZACIJA RADA U USTANOVI

Rad u ustanovi organizira se kroz tri stručne cjeline i Podružnicu Rab i to u:

1. STRUČNOJ CJELINI ZA ZAŠTITU DJECE, MLADIH I OBITELJI

U stručnoj cjelini poslova koji se odnose na djecu, mlade i obitelj obavljaju se svi poslovi iz nadležnosti ustanove koji se odnose na osobe koje zakon određuje pojmom dijete, dijete s teškoćama u razvoju, mlađa punoljetna osoba i obitelj, osim onih poslova koji se obavljaju u drugim stručnim cjelinama ustanove, a odnose na navedenu kategoriju korisnika.

Pod navedenim poslovima podrazumijevaju se poslovi koji se odnose na zakonom propisano učešće ustanove u postupcima koji se vode pred sudovima sa svrhom zaštite osobnih interesa i prava djece (kao što su primjerice pitanja prava na uzdržavanje djece, povjere djece na čuvanje i odgoj, prava djece na kontakte s roditeljem s kojim ne žive, pitanja vezana za kazneno-pravnu odgovornost djece i mlađih punoljetnih osoba i sl.), poslovi koji se odnose na donošenje upravnih akata kojima ustanova odlučuje o pravu djece na privremeno uzdržavanje, o povjeri djece trećim osobama na čuvanje i odgoj, o provođenju mjera zaštite prava i dobrobiti djeteta ( nadzora nad roditeljskom skrbi ili provođenje odgojne mjere izrečene djeci), o njihovim socijalnim pravima i pravima na socijalne usluge (osim onih upravnih akata koje se donose u okviru poslova stručne cjeline za novčane naknade), o stavljanju djece pod skrbništvo i imenovanju njihovih skrbnika, o posvojenju djece, o izdavanju dozvola za rad udomiteljskim obiteljima za djecu.

U ovoj stručnoj cjelini obavljaju se poslovi vođenja propisanih očevidnika koji s odnose na poslove ove stručne cjeline (kao što su primjerice o posvojenju, skrbništvu, udomiteljstvu).

U ovoj stručnoj cjelini izrađuju se potrebni planovi promjena i intervencija u prevladavanju obiteljskih poteškoća, poteškoća roditelja u odgoju i skrbi djece, te poslovi pružanja socijalnih usluga obiteljima s djecom.
Poslove obavlja stručni tim u sastavu : Natali Mešiček Marušić – psihologinja, Zdenka Gulin – socijalna radnica i Sanja Grubišić – pravnica za područje Grada Crikvenica, Grada Novi Vinodolski i Vinodolske općine. U PodružnicI Rab za područje Grada Raba i Općine Lopar ove poslove obavlja stručni tim u sastavu : Maja Pirak Barčić – psihologinja, Mirta Ringsmuth– mag. socijalnog rada, Tatjana Kovačić – mag. socijalnog rada  i Martina Maškarin – pravnica.

2. STRUČNOJ CJELINI ZA ODRASLE OSOBE :

U stručnoj cjelini poslova koji se odnose na odrasle osobe obavljaju se svi poslovi u nadležnosti ustanove koji se odnose na punoljetne osobe, osim onih poslova koji se u odnosu na mlađe punoljetne osobe obavljaju u stručnoj cjelini koji se odnose na djecu, mlade i obitelj (izvršavanje sankcija izrečenih po sudovima za mladež).

Pod navedenim poslovima podrazumijevaju se poslovi koji se odnose na donošenje upravnih akata kojima ustanova odlučuju o socijalnim pravima i uslugama punoljetnih osoba, o stavljanju pod skrbništvo i imenovanju skrbnika, o raspolaganju štićenikovom imovinom i poduzimanju važnijih mjera glede osobnog stanja ili zdravlja štićenika, o izdavanju dozvola za rad udomiteljskim obiteljima za odrasle i starije osobe, zatim poslovi koji se odnose na zakonom propisano učešće ustanove u postupcima koji se vode pred sudovima sa svrhom zaštite prava i osobnih interesa punoljetnih osoba (primjerice postupci za lišenje ili vraćanje poslovne sposobnosti, za uzdržavanje štićenika).

U ovoj stručnoj cjelini obavljaju se poslovi vođenja propisanih očevidnika koji s odnose na poslove ove stručne cjeline (kao što su primjerice o skrbništvu, udomiteljstvu).

U ovoj stručnoj cjelini izrađuju se procjena i individualni planovi promjena za korisnike u sa ciljem prevladavanja poteškoće i stvaranja uvjeta za očuvanje i razvoj njihovih osobnih mogućnosti i odgovornog odnosa prema njima samima, obitelji i zajednici u kojoj žive, prevladavanja poteškoća u vezi sa bolešću, starošću, smrću člana obitelji, invalidnošću, teškoćama u razvoju i u drugim nepovoljnim okolnostima i kriznim situacijama.

U ovoj stručnoj cjelini obavljaju se poslovi koji se odnose na propisanu suradnju ustanove sa penalnim ustanovama i sudovima koji odlučuju o izvršavanju kazne zatvora punoljetnih osoba.
Poslove za područje Vinodolske općine, Grada Novi Vinodolski i Grada Crikvenica obavlja stručni tim u sastavu : Sanja Žeravica – socijalna radnica, Ina Ivančić – dipl. pravnica i Natali Mešiček Marušić – psihologinja; za područje Općine Lopar i Grada Rab – cijeli otok Rab, obavlja Podružnica Rab sa stručnim timom u sastavu: Maja Pirak Barčić – psihologinja, Mirta Ringsmuth– mag. socijalnog rada, Tatjana Kovačić – mag. socijalnog rada  i Martina Maškarin – pravnica.

3. STRUČNOJ CJELINI ZA NOVČANA DAVANJA:

U stručnoj cjelini poslova koji se odnose na novčane naknade obavljaju se poslovi koji se odnose na ostvarivanje prava korisnika na zajamčenu minimalnu naknadu, prava korisnika na jednokratnu i uvećanu jednokratnu naknadu, prava korisnika na naknade u vezi sa obrazovanjem (na naknadu za redovito studiranje, na naknadu za troškove smještaja u učeničkom domu i na naknadu za troškove prijevoza).

U ovoj stručnoj cjelini obavljaju se redovito poslovi razmjene podataka o priznatim jednokratnim naknadama s jedinicama lokalne samouprave, poslovi suradnje i razmjene podataka sa jedinicama lokalne i regionalne samouprave koji se odnose na radno sposobne korisnike prava na zajamčenu minimalnu naknadu i njihovom uključivanju u radove za opće dobro.

U ovoj stručnoj cjelini obavljaju se poslovi koji se odnose na međusobnu suradnju sa nadležnim službama za zapošljavanje.

U ovoj stručnoj cjelini obavljaju se poslovi pružanja prve socijalne usluge.
Poslove za područje Vinodolske općine i Grada Novi Vinodolski obavlja stručni tim u sastavu: Nada Topić – socijalna radnica i Ina Ivančić – dipl. pravnica; za područje Grada Crikvenica obavlja stručni tim u sastavu: Ena Lamešić – socijalna radnica i Sanja Grubišić – dipl. pravnica, a za područje Grada Rab i Općine Lopar, poslove obavlja Podružnica Rab u stručnom timu u sastavu: Maja Pirak Barčić – psihologinja, Mirta Ringsmuth– mag. socijalnog rada, Tatjana Kovačić – mag. socijalnog rada  i Martina Maškarin – pravnica.

4. PODRUŽNICI RAB

Podružnica Rab nadležna je za obavljanje poslova svih stručnih cjelina za područje otoka Raba (Grad Rab i Općina Lopar).