Pravo na uslugu smještaja priznaje centar za socijalnu skrb, a ona obuhvaća:

prihvat, stanovanje, prehranu, nabavu odjeće i obuće, održavanje osobne higijene, brige o zdravlju i njege, čuvanja, odgoja i obrazovanja, radnih aktivnosti, radne terapije, fizikalne terapije, psihosocijalne rehabilitacije i organiziranja slobodnog vremena.

Smještaj može biti :

  • privremeni,
  •  dugotrajni.

Privremeni smještaj se priznaje korisniku :

  • u kriznim situacijama ( dijete bez nadzora roditelja u skitnji, beskućniku, trudnici ili roditelju s djetetom do godine dana života djeteta, djeci i odraslim osobama – žrtvama obiteljskog nasilja, osobama kojima je život, zdravlje i sigurnost uslijed bolesti,  nemoći, ovisnosti ili socijalne isključenosti ugrožen ) ;
  • radi provođenja kraćih rehabilitacijskih programa ( djeca s teškoćama u razvoju i odrasla osoba s invaliditetom, dijete ili mlađa punoljetna osoba s problemima u ponašanju, ovisnici o alkoholu, drogi, kocki i drugim vrstama ovisnosti ) ;
  • djece bez odgovarajuće roditeljske skrbi zbog bolesti roditelja, neriješenog stambenog pitanja ili drugih nedaća zbog kojih roditelji ne mogu privremeno brinuti o djetetu ;
  • u drugim slučajevima (odmor za roditelje njegovatelje ili njegovtaelje ili njihova bolest, u udomiteljsku obitelji tijekom blagdana ili školskih praznika korisniku smještenom u domu socijalne skrbi).

Pravo na privremeni smještaj priznaje centar za socijalnu skrb  za vrijeme dok traje potreba, a u pravilu do 6 mjeseci.

Iznimno privremeni smještaj može trajati do godinu dana.

Dugotrajni smještaj    

priznaje se korisniku kojem je tijekom duljeg vremenskog razdoblja potrebno osigurati intenzivnu skrb i zadovoljavanje životnih potreba pružanjem usluga smještaja specijaliziranog za skrb o pojedinoj vrsti korisnika.

Tijekom smještaja korisniku se može priznati pravo na više vrsta socijalnih usluga ovisno o utvrđenim potrebama i izboru korisnika.

Usluge smještaja obuhvaćaju i pripremu korisnika za povratak u vlastitu obitelj, udomiteljsku obitelj ili za samostalan život, te pripremu djeteta za posvojenje ili smještaj u udomiteljsku obitelj.

Centar za socijalnu skrb je dužan pratiti prilike u kojima korisnik živi tijekom smještaja na način da ga je dužan redovito, a najmanje jednom u 6 mjeseci posjetiti korisnika, te je dužan surađivati s pružateljem usluga smještaja.

Ova obveza se utvrđuje individualnim planom rada s korisnikom, a za njenu provedbu je odgovoran voditelj individualnog plana promjene, odnosno nadležni socijalni radnik centra za socijalnu skrb.

Dodatak za osobne potrebe smještenog korisnika

Korisnik dugotrajnog ili privremenog smještaja ima pravo na dodatak za osobne potrebe mjesečno, u visini 20% iznosa osnovice za ostvarivanje prava iz socijalne skrbi ( 100,00 kn ), ako vlastitim prihodima ili imovinom ne može osigurati zadovoljavanje osobnih potreba na smještaju.

Plaćanje pogrebnih troškova za smještenog korisnika

U slučaju smrti korisnika dugotrajnog ili privremenog smještaja koji nema zakonskog ili ugovornog obveznika uzdržavanja , ni vlastite ušteđevine ili drugih prihoda i imovine, centar za socijalnu skrb odobrava pružatelju usluga smještaja jednokratni dodatak za plaćanje pogrebnih troškova za smještenog korisnika.

Uslugu pružaju dom socijalne skrbi, centar za pružanje usluga u zajednici, udruga, vjerska zajednica ili druga pravna osoba, obrtnik koji je upisan u javni registar za pružanje socijalnih usluge smještaja za određenu kategoriju korisnika ( primjerice djeca, odrasli ).