Usluga rane intervencije obuhvaća stručnu poticajnu pomoć djeci i stručnu i savjetodavnu pomoć njihovim roditeljima, uključujući druge članove obitelji, te udomitelja za djecu, kod nekog utvrđenog razvojnog rizika ili razvojne teškoće djeteta.

Usluga rane intervencije pruža se djetetu s teškoćama u razvoju u pravilu do navršene 3. godine života, a najdulje do navršene 7. godine života.

Usluga rane intervencije pruža se u domu korisnika ili kod pružatelja usluge, radi uključivanja djeteta u širu socijalnu mrežu, ako se takva usluga ne osigurava u okviru zdravstvene djelatnosti.

Centar za socijalnu skrb donosi rješenje o priznavanju prava na ovu socijalnu uslugu na temelju mišljenja liječnika i ocjene pružatelja usluge o trajanju i učestalosti pružanja usluge .

Uslugu rane intervencije mogu pružati dom socijalne skrbi, centar za pružanje usluga u zajednici, udruga, vjerska zajednica ili druga pravna ili fizička osoba koja je upisana u javni upisnik za pružanje socijalnih usluga djeci.

Uslugu rane intervencije može se pružati u obitelji korisnika, odnosno u udomiteljskoj obitelji, te kod navedenih pružatelja usluga u trajanju od 5 sati tjedno.

Korisnik kojemu se pružaju usluge rane intervencije ne može istodobno koristiti uslugu psihosocijalne podrške.