Organiziranim stanovanjem smatra se stanovanje u stanu ili u zajednici stambenih jedinica koje se nalaze na istoj lokaciji.

U jednoj stambenoj jedinici može stanovati najviše osam korisnika.

Ovom uslugom korisniku se osiguravaju izvan institucijski oblici skrbi tako što mu se tijekom 24 sata dnevno osiguravaju životne potrebe u stanu (stambenoj zajednici) ili izvan stana, uz organiziranu stalnu ili povremenu pomoć prema individualnim potrebama korisnika, a naročito socijalnim, radnim, kulturnim, obrazovnim i rekreacijskim.

Ova usluga može se pružati djeci, mlađim punoljetnim osobama, starijim osobama i osobama s invaliditetom.

O pravu na ovu socijalnu uslugu odluku donosi centar za socijalnu skrb.