Socijalne usluge su sve aktivnosti, mjere i programi namijenjeni sprječavanju, prepoznavanju i rješavanju problema i poteškoća pojedinaca, obitelji, skupina i zajednica , te poboljšanju kvalitete njihovog života u zajednici.

Socijalne usluge se pružaju korisnicima u njihovoj obitelji i lokalnoj zajednici kao izvan institucijske usluge, ili kao institucijske usluge koje se ostvaruju smještajem korisnika u domovima socijalne skrbi.

Centar za socijalnu skrb Crikvenica primarno osigurava korisniku izvan institucijske usluge ( npr. pravo na pomoć i njegu u kući ), a samo iznimno ako se na taj način ne mogu zadovoljiti potrebe korisnika u cijelosti, institucijske usluge ( npr. smještaj u dom za stare i nemoćne osobe ).

Socijalne usluge se mogu pružati privremeno, povremeno ili stalno ovisno o potrebama i najboljem interesu korisnika, a osiguravaju se kao usluge za djecu, mladež i obitelj,i usluge za odrasle osobe.

Socijalne usluge uključuju i Socijalnu akciju kao aktivnost usmjerenu na promicanje prava korisnika i jačanje socijalne mreže, povezivanjem svih pružatelja socijalnih usluga u zajednici u cilju poboljšanja kvalitete života.

Radi sigurnosti korisnika u situacijama koje ugrožavaju njegov život, zdravlje i dobrobit socijalne usluge se osiguravaju 24 sata dnevno u obliku hitnih intervencija. U tu svrhu Centar za socijalnu skrb Crikvenica ima osigurano dežurstvo stručnog radnika koji izvan radnog vremena Centra, na poziv policije sudjeluju u žurnim postupcima zaštite dobrobiti posebno osjetljivih skupina korisnika.

Postupak za priznavanje prava na socijalne usluge provodi se u pravilu prema adresi prebivališta korisnika, izuzetno prema boravištu korisnika.

U postupcima ostvarivanja prava iz socijalne skrbi gluhe i gluhoslijepe osobe imaju pravo na pomoć stručnog prevoditelja radi prevladavanja teškoća u komunikaciji i mobilnosti.

VRSTE SOCIJALNIH USLUGA

  1. prva socijalna usluga (informiranje, prepoznavanje i početna procjena potreba),
  2. usluga savjetovanja i pomaganja,
  3. usluga pomoći u kući,
  4. usluga psihosocijalne podrške,
  5. usluga rane intervencije,
  6. usluga pomoći pri uključivanju u programe odgoja i obrazovanja (integracija),
  7. usluga boravka,
  8. usluga smještaja,
  9. usluga organiziranog stanovanja.