Na temelju odredbe članka 34. Statuta Centra za socijalnu skrb Crikvenica, v. d. ravnatelja Centra za socijalnu skrb Crikvenica objavljuje slijedeći

O G L A S

za sklapanje ugovora o radu na neodređeno vrijeme za obavljanje poslova socijalnog/ne radnika/ce – 1 izvršitelj.

Kandidat/kinja treba ispunjavati slijedeće uvjete :

  • završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij socijalnog rada ili socijalne politike,
  • najmanje jedna godina radnog staža na stručnim poslovima u propisanom akademskom zvanju i akademskom stupnju u djelatnosti socijalne skrbi,
  • položen stručni ispit prema Zakonu o socijalnoj skrbi,
  • nepostojanje zapreka iz odredbe članka 213. stavak 1. Zakona o socijalnoj skrbi.

Uz prijavu na natječaj potrebno je priložiti dokumente u preslici:

  • životopis
  • dokaz o stručnoj spremi ( preslika diplome o traženoj stručnoj spremi ),
  • dokaz o ukupnom radnom stažu ( elektronički zapis o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ),
  • dokaz o radnom iskustvu ostvarenom na poslovima za koje se traži odgovarajuće stručno znanje iz kojeg je vidljivo postojanje najmanje jedna godina radnog staža na stručnim poslovima u propisanom akademskom zvanju i akademskom stupnju u djelatnosti socijalne skrbi,
  • preslika uvjerenja o položenom stručnom ispitu ili dokaz o oslobađanju obveze polaganja stručnog ispita.

Poslodavac zadržava pravo uvida u izvornik dokumenata.

Nepostojanje zapreka iz odredbe članka 213. stavak 1. Zakona o socijalnoj skrbi utvrđivati će poslodavac.

Na oglas se mogu javiti osobe oba spola. Riječi i pojmovi koji imaju rodno značenje korišteni u ovom natječaju odnose se jednako na muški i ženski rod, bez obzira na to jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu.

Kandidat/kinja koji/a prema posebnim propisima ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju dužan/na je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo prednosti pri zapošljavanju i dužan/na je priložiti svu propisanu dokumentaciju kojom se dokazuje to pravo po posebnom propisu.

Kandidat/kinja koji/a ima pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima ima prednost pred ostalim kandidatima samo pod jednakim uvjetima koje moraju kandidati/kinje ispunjavati po ovom natječaju.

Kandidati/kinje koji/e se pozivaju na pravo prednosti po posebnom propisu dužni su da bi im se to moglo priznati uz prijavu na natječaj dostaviti propisani upravni akt ili potvrdu o priznatom im statusu, te dokaz o tome kako im je prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (ugovor, odluku, rješenje i sl. ).

Kandidati/kinje koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju odredbe članka 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („ Narodne novine „ br. 121/17, 98/19 i 84/21 ) dužni/e su uz prijavu na natječaj osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaze propisane odredbom članka 103. st. 1. toga zakona. Dokazi potrebni za dokazivanje toga prava objavljeni su na mrežnoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20
ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20ZOHBDR%202021.pdf

Prijave s potrebnim dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana
računajući rok od dana objave oglasa.

Prijava s potrebnom dokumentacijom o ispunjavanju uvjeta iz natječaja dostavlja se poštom preporučenom pošiljkom ili osobno na adresu Centar za socijalnu skrb Crikvenica, 51 260 Crikvenica, Gorica braće Cvetić 2.

Smatrat će se urednom prijava podnesena na način određen oglasom i koja sadržava sve podatke i priloge koje se natječajem traže. U prijavi na natječaj navode se podaci podnositelja prijave (ime, prezime, adresa prebivališta, broj telefona, adresa e-pošte).

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Osoba koja nije podnijela pravodobnu ili potpunu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz natječaja ili prijavu nije podnijela na način određen natječajem neće se smatrati kandidatom/kinjom u postupku javnog natječaja.

Podnošenjem prijave na natječaj kandidati/kinje daju suglasnost Centru za socijalnu skrb Crikvenica da kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati njihove podatke u svrhu provedbe postupka sklapanja ugovora o radu sukladno odredbama Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka i Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka
(„ Narodne novine „ broj 42/18 ).

Kandidati/kinje će o rezultatima biti pismeno obaviješteni u roku od 8 dana od dana isteka roka za podnošenje prijave na adresu koju kandidat/kinja naznači u prijavi.

Centar za socijalnu skrb Crikvenica
v. d. ravnatelja
DARKO LOGOŽAR, dipl. pravnik