Na temelju odredbe članka 40. i 41. stavak 1. Zakona o ustanovama ( „ Narodne novine „ broj 76/93, 29/97, 47/99, 35/08 i 127/19 ), odredbe članka 133. stavak 2. Zakona o socijalnoj skrbi ( „ Narodne novine „ broj 157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17, 130/17, 98/19 i 64/20 ), te odredbe članka 29. Statuta Centra za socijalnu skrb Crikvenica KLASA : 012-01/21-01/1, URBROJ : 2107-22-01-01-21-10 od 14. listopada 2021. godine, Upravno vijeće Centra za socijalnu skrb Crikvenica, Crikvenica, Gorica braće Cvetić 2, na temelju odluke donijete na sjednici održanoj dana 23. studenog 2021. godine, objavljuje

J a v n i n a t j e č a j

za izbor i imenovanje ravnatelja/ice Centra za socijalnu skrb Crikvenica

Ravnateljem/icom Centra za socijalnu skrb Crikvenica može biti imenovana osoba koja ispunjava slijedeće uvjete:

 • hrvatsko državljanstvo,
 • završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij socijalnog rada, socijalne politike, prava, psihologije, socijalne pedagogije ili edukacijske rehabilitacije,
 • najmanje pet godina radnog staža na stručnim poslovima u propisanom akademskom zvanju i akademskom stupnju u djelatnosti socijalne skrbi,
 • položen stručni ispit prema Zakonu o socijalnoj skrbi,
 • nepostojanje zapreka iz odredbe članka 213. stavak 1. Zakona o socijalnoj skrbi.

Ravnatelja/icu Centra za socijalnu skrb Crikvenica imenuje Upravno vijeće Centra za socijalnu skrb Crikvenica uz prethodnu suglasnost ministra nadležnog za poslove socijalne skrbi na mandat od četiri godine.

Osoba imenovana za ravnatelja/icu zaključuje s Upravnim vijećem Centra za socijalnu skrb Crikvenica ugovor o radu sa punim radnim vremenom na rok od četiri godine. Ista osoba može biti ponovno imenovana ravnateljem/icom ustanove.

Uz prijavu na natječaj potrebno je priložiti dokumente u preslici:

 • životopis (vlastoručno potpisan),
 • dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika domovnice ili osobne iskaznice ili vojne iskaznice,
 • dokaz o stručnoj spremi (preslika diplome o traženoj stručnoj spremi),
 • dokaz o ukupnom radnom stažu (elektronički zapis o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje),
 • dokaz o radnom iskustvu ostvarenom na poslovima za koje se traži odgovarajuće stručno znanje iz kojeg je vidljivo postojanje najmanje pet godina radnog staža na stručnim poslovima u propisanom akademskom zvanju i akademskom stupnju u djelatnosti socijalne skrbi,
 • preslika uvjerenja o položenom stručnom ispitu ili dokaz o oslobađanju obveze polaganja stručnog ispita,
 • uvjerenje nadležnog suda da protiv kandidata/kinje nije pokrenut i da se ne vodi kazneni postupak, ne starije od mjesec dana.

Poslodavac zadržava pravo uvida u izvornik dokumenata.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola. Riječi i pojmovi koji imaju rodno značenje korišteni u ovom natječaju odnose se jednako na muški i ženski rod, bez obzira na to jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu.

Kandidat/kinja koji/a prema posebnim propisima ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju dužan/na je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo prednosti pri zapošljavanju i dužan/na je priložiti svu propisanu dokumentaciju kojom se dokazuje to pravo po posebnom propisu.

Kandidat/kinja koji/a ima pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima ima prednost pred ostalim kandidatima samo pod jednakim uvjetima koje moraju kandidati/kinje ispunjavati po ovom natječaju.

Kandidati/kinje koji/e se pozivaju na pravo prednosti po posebnom propisu dužni su da bi im se to moglo priznati uz prijavu na natječaj dostaviti propisani upravni akt ili potvrdu o priznatom im statusu, te dokaz o tome kako im je prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (ugovor, odluku, rješenje i sl. ).

Kandidati/kinje koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju odredbe članka 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („ Narodne novine „ br. 121/17, 98/19 i 84/21 ) dužni/e su uz prijavu na natječaj osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaze propisane odredbom članka 103. st. 1. toga zakona. Dokazi potrebni za dokazivanje toga prava objavljeni su na mrežnoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20
ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20ZOHBDR%202021.pdf

Prijave s potrebnim dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja podnose se u roku od 8 dana računajući rok od dana objave natječaja.

Prijava s potrebnom dokumentacijom o ispunjavanju uvjeta iz natječaja dostavlja se poštom preporučenom pošiljkom ili osobno na adresu Centar za socijalnu skrb Crikvenica, 51 260 Crikvenica, Gorica braće Cvetić 2, s naznakom na koverti : „Natječaj za ravnatelja/icu – ne otvarati„.

Smatrat će se urednom prijava podnesena na način određen natječajem i koja sadržava sve podatke i priloge koje se natječajem traže. U prijavi na natječaj navode se podaci podnositelja prijave (ime, prezime, adresa prebivališta, broj telefona, adresa e-pošte).

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Osoba koja nije podnijela pravodobnu ili potpunu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz natječaja ili prijavu nije podnijela na način određen natječajem neće se smatrati kandidatom/kinjom u postupku javnog natječaja.

Prije donošenja odluke o odabiru, kandidati/kinje prijavljeni na natječaj čije su prijave pravovremene i uredne i koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja bit će pozvani na razgovor (intervju) radi utvrđivanja njihovih posebnih stručnih znanja, sposobnosti i vještina, odnosno u svrhu utvrđivanja njihovih radnih i organizacijskih sposobnosti, temeljem kojih se može očekivati da će s uspjehom voditi Centar za socijalnu skrb Crikvenica, o čemu će kandidati/kinje biti pravovremeno obaviješteni putem Internet stranice Centra za socijalnu skrb Crikvenica te adrese e-pošte kandidata/kinje. Ako kandidat/kinja ne pristupi razgovoru (intervjuu) smatra se da je povukao/la prijavu na natječaj.

Podnošenjem prijave na natječaj kandidati/kinje daju suglasnost Centru za socijalnu skrb Crikvenica da kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati njihove podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno odredbama Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka i Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka („ Narodne novine „ broj 42/18 ).

Centar za socijalnu skrb Crikvenica zadržava pravo neodabira niti jednog prijavljenog kandidata/kinje i pravo poništenja natječaja.
Kandidati/kinje će o rezultatima natječaja biti pismeno obaviješteni po Upravnom vijeću Centra za socijalnu skrb Crikvenica najkasnije u roku od 45 dana od dana isteka roka za podnošenje prijave na adresu koju kandidat/kinja naznači u prijavi.

Centar za socijalnu skrb Crikvenica

Natjecaj za izbor i imenovanje ravnatelja-ice Centra 26112021 (pdf)