Na temelju odredbe članka 40. i 41. stavak 1. Zakona o ustanovama ( „ Narodne novine „ broj 76/93, 29/97, 47/99, 35/08 i 127/19 ), odredbe članka 133. stavak 2. Zakona o socijalnoj skrbi ( „ Narodne novine „ broj 157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17, 130/17, 98/19 i 64/20 ), te odredbe članka 32. Statuta Centra za socijalnu skrb Crikvenica KLASA : 023-01/16-01/1, URBROJ : 2107-22-01-01-16 od 28. siječnja 2016. godine, Upravno vijeće Centra za socijalnu skrb Crikvenica, Crikvenica, Gorica braće Cvetić 2, na temelju odluke donijete na sjednici održanoj dana 15. srpnja 2021. godine, objavljuje

J a v n i  n a t j e č a j

 • za izbor i imenovanje ravnatelja/ice Centra za socijalnu skrb Crikvenica

Ravnateljem/icom Centra za socijalnu skrb Crikvenica može biti imenovana osoba koja ispunjava slijedeće uvjete :

 • hrvatsko državljanstvo,
 • završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij socijalnog rada, socijalne politike, prava, psihologije, socijalne pedagogije ili edukacijske rehabilitacije,
 • najmanje pet godina radnog staža na stručnim poslovima u propisanom akademskom zvanju i akademskom stupnju u djelatnosti socijalne skrbi,
 • položen stručni ispit prema Zakonu o socijalnoj skrbi,
 • nepostojanje zapreka iz odredbe članka 213. stavak 1. Zakona o socijalnoj skrbi.

Ravnatelja/icu Centra za socijalnu skrb Crikvenica imenuje Upravno vijeće Centra za socijalnu skrb Crikvenica uz prethodnu suglasnost ministra nadležnog za poslove socijalne skrbi na mandat od četiri godine.
Osoba imenovana za ravnatelja/icu zaključuje s Upravnim vijećem Centra za socijalnu skrb Crikvenica ugovor o radu sa punim radnim vremenom na rok od četiri godine. Ista osoba može biti ponovno imenovana ravnateljem/icom ustanove.

Uz prijavu na natječaj potrebno je priložiti dokumente u preslici:

 • životopis (vlastoručno potpisan),
 • dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika domovnice ili osobne iskaznice ili vojne iskaznice,
 • dokaz o stručnoj spremi (preslika diplome o traženoj stručnoj spremi),
 • dokaz o ukupnom radnom stažu (elektronički zapis o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje),
 • dokaz o radnom iskustvu ostvarenom na poslovima za koje se traži odgovarajuće stručno znanje iz kojeg je vidljivo postojanje najmanje pet godina radnog staža na stručnim poslovima u propisanom akademskom zvanju i akademskom stupnju u djelatnosti socijalne skrbi,
 • preslika uvjerenja o položenom stručnom ispitu ili dokaz o oslobađanju obveze polaganja stručnog ispita,
 • uvjerenje nadležnog suda da protiv kandidata/kinje nije pokrenut i da se ne vodi kazneni postupak, ne starije od mjesec dana.

Poslodavac zadržava pravo uvida u izvornik dokumenata.

 

Više u pdf dokumentu:

Natjecaj za izbor i imenovanje ravnatelja-ice (pdf)