Na temelju odredbe članka 39. Statuta centra za socijalnu skrb Crikvenica, vršitelj dužnosti ravnatelja Centra za socijalnu skrb Crikvenica objavljuje

J a v n i  n a t j e č a j

za sklapanje ugovora o radu na neodređeno vrijeme za obavljanje poslova stručnog/ne radnika/ce pod nazivom – socijalni radnik u Podružnici Rab (1 izvršitelj/ica).

Uvjeti za sklapanje ugovora o radu koje moraju imati kandidati :

 • preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij socijalnog rada ili socijalne politike
 • najmanje 1 godina radnog staža u struci
 • položen stručni ispit ( sukladno Zakonu o socijalnoj skrbi ),
 • uvjet iz članka 213. stavak. 1. Zakona o socijalnoj skrbi
 • poznavanje rada na računalu,
 • položen vozački ispit B kategorije

Uz prijavu na natječaj kandidati/kinje trebaju priložiti potrebno je priložiti :

 • životopis u kojem se treba naznačiti pored poštanske i e-mail adresa ako je imaju, te broj telefona za kontaktiranje ,
 • preslika diplome,
 • preslika osobne iskaznice,
 • preslika uvjerenja o položenom stručnom ispitu,
 • potvrdu o radnom stažu ( izdana od Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje )
 • preslika Komore socijalnih radnika RH o odobrenju za samostalna rad ( licenca ),
 • presliku vozačke dozvole,
 • dokaz o osposobljenosti za rad na računalu ( može biti potvrda o završenom posebnom tečaju ili svjedodžba iz srednje škole koje potvrđuje obrazovanje iz informatike ).

Provjeru uvjeta iz članka 213. stavak 1. Zakona o socijalnoj skrbi izvršit će poslodavac.

Kandidat/kinja koji prema posebnim propisima ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju dužan/na je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo prednosti pri zapošljavanju i dužan/na je priložiti svu propisanu dokumentaciju kojom se dokazuje to pravo po posebnom propisu.

Kandidat/kinja koji/a ima pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima ima prednost pred ostalim kandidatima samo pod jednakim uvjetima koje moraju kandidati/kinje ispunjavati po ovom natječaju.

Kandidati/kinje koji/e se pozivaju na pravo prednosti po posebnom propisu dužni su da bi im se to moglo priznati uz prijavu na natječaj dostaviti propisani upravni akt ili potvrdu o priznatom im statusu, te dokaz o tome kako im je prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca ( ugovor, odluku, rješenje i sl. ).

Kandidati/kinje koji se /e se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju odredbi Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji „ Narodne novine „ br. 121/17 i 98/19 ) dužni/e su uz prijavu dostaviti dokaze propisane odredbom članka 103. toga zakona. Dokazi potrebni za dokazivanje toga prava objavljeni su na mrežnoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja.

Prijave s potrebnim dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja podnose se u roku od 15 dana
računajući rok od dana objave natječaja u „ Narodni novinama „.
Prijava s potrebnom dokumentacijom o ispunjavanju uvjeta iz natječaja dostavlja se poštom preporučenom pošiljkom ili osobno na adresu Centar za socijalnu skrb Crikvenica, 51 260 Crikvenica, Gorica braće Cvetić 2, s naznakom na koverti : „ Natječaj – ne otvarati „.

Smatrat će se urednom prijava podnesena na način određen natječajem i koja sadržava sve podatke i priloge koje se natječajem traže.
Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.
Osoba koja nije podnijela pravodobnu ili potpunu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz natječaja ili prijavu nije podnijela na način određen natječajem neće smatrati kandidatom/kinjom javnog natječaja.

Podnošenjem prijave na natječaj kandidati/kinje daju suglasnost Centru za socijalnu skrb Crikvenica da kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati njihove podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno odredbama Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka i Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka ( „ Narodne
novine „ broj 42/18 ).

Kandidati/kinje će o rezultatima natječaja biti pismeno obaviješteni pod Upravnom vijeću Centra za socijalnu skrb Crikvenica najkasnije u roku od 30 dana od dana isteka roka za podnošenje prijave na adresu koju kandidat/kinja naznači u prijavi.

Centar za socijalnu skrb Crikvenica

Više u pdf dokumentu:
Natjecaj-socijalni_radnik_ca_Podruznica_Rab (pdf)