Odluka o izboru kandidata za administrativnog referenta na određeno puno radno vrijeme u Centru za socijalnu skrb Crikvenica:

Odluka o izboru kandidata – admin referent (pdf)

Odluka o neizboru kandidata po raspisanom natječaju Centra za socijalnu skrb Crikvenica za zasnivanje radnog odnosa: psiholog – pripravnik:

Odluka-neizbor kandidata psiholog-pripravnik (pdf)

Natječaj za zapošljavanje pripravnika na određeno puno radno vrijeme – 1 izvršitelj/ica – 12 mjeseci putem mjere aktivne politike zapošljavanja Potpore za zapošljavanje za stjecanje prvog radnog iskustva – pripravništvo za zvanje psiholog – pripravnik u Centru za socijalnu skrb Crikvenica – podružnica Rab.

Više u pdf dokumentu:

Natjecaj – pripravnik-ca (pdf)

Provođenje intervjua vezanog za vašu kandidaturu za izbor i imenovanje ravnatelja/ice Centra za socijalnu skrb Crikvenica

CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB CRIKVENICA
Upravno vijeće

KLASA : 080-02/21-01/8
URBROJ : 2107-22-01-01-21-8
Crikvenica, 21. prosinca 2021. godine

SANJA KONTIĆ KARABAIĆ
E-MAIL : sanjakontic@gmail.com

Predmet : provođenje intervjua vezanog za vašu kandidaturu za izbor i imenovanje ravnatelja/ice Centra za socijalnu skrb Crikvenica

Poštovana !

U skladu sa objavljenim javnim natječajem pozivamo vas na intervju koji će se provesti dana

22. prosinca 2021. godine
u Crikvenici, Vinodolska 1
( vijećnica Grada Crikvenica, I kat )
u 14, 15 sati

Predsjednica
Upravnog vijeća
JASMINKA CITKOVIĆ, dipl. iur.
v.r.

Obavijest kandidatu za izbor i imenovanje ravnatelja-ice (pdf)